Functie
beschrijving

De DG van RWS heeft opdracht gegeven een nadere verkenning uit te voeren naar mogelijkheden om de voorbereiding en de verdere uitvoering van het Vervanging en Renovatie-programma (VenR) te optimaliseren. Met een beperkt aantal VenR-projecten die als voorbeeldprojecten zullen dienen, zal opgedane kennis en ervaring worden overgebracht naar de staande organisatie.

In de breedte worden er goede vorderingen gemaakt met het VenR-programma. De grote omvang en grote urgentie vragen om een gecoördineerde, voortvarende en grondige aanpak. Het programma raakt de omgeving en ook de organisatie intensief op vele fronten. Die omvang en urgentie vraagt extra aandacht voor de doorlooptijd en vooral de betrouwbaarheid in de aanpak van de VenR-projecten. We hebben daarom besloten om een ‘impuls’ te geven aan het VenR-programma:
– Een beperkt aantal VenR-projecten wordt in een aparte portfolio ondergebracht en dienen als voorbeeldprojecten;
– We gebruiken een andere inkoopstrategie;
– En gaan over op een aangepaste aanpak (organisatie en proces).

Uit een inventarisatie hebben we drie opties voor pakketten samengesteld. Deze pakketten zijn te vertalen naar aantal projecten, naar objecten en naar verwachte aantal aanbestedingscontracten. De bedoeling is dat het pakket in september 2020 wordt vastgesteld. Pakket 3 omvat alle projecten die in aanmerking zouden kunnen komen, pakket 1 is samengesteld uit projecten waarbij de noodzaak tot aangepaste werkwijze het grootst is. Pakket 2 is voor ons het meest evenwichtig.
– Pakket 1 (minimum): 4 gebundelde projecten: 17 objecten en ca 8 tot 10 contracten
– Pakket 2 (voorkeur): 9 gebundelde projecten: 38 objecten en ca 15 tot 20 contracten
– Pakket 3 (maximum): 12 gebundelde projecten: 51 objecten en ca 20 tot 25 contracten

Pakket 1 bevat de volgende objecten: sluizen, sluisbruggen, beweegbare bruggen, geluidsschermen, viaducten. Pakket 2 bestaat naast de hiervoor genoemde objecten over oevers vaarwegen, vaste bruggen en fly-overs. In pakket 3 is het pakket uitgebreid met tunnels.
Pakket 2 en 3 bevatten projecten/objecten van alle regio’s. De projecten/ objecten uit pakket 1 bevinden zich in een beperkt aantal regio’s in Nederland.
Om versnelling van projecten mogelijk te maken is in bepaalde gevallen tijdelijk extra ondersteuning van het IPM-team van RWS noodzakelijk. Het gaat hierbij om de volgende type opdrachten:
– Adviseurs contract;
– Adviseurs techniek;
– Adviseurs omgeving.

Dit kan RWS niet zonder de markt. RWS nodigt de markt daarom uit om in te schrijven op bovenstaande type opdracht.

– Het gaat om tijdelijke inzet (1 jaar met 3x maximaal 1 jaar verlenging en de optie van tussentijds opzeggen) op ondersteunende opdrachten;
– Het aantal gerankte kandidaten wat wordt voorgelegd bij de manager is in dit geval het aantal wat ook is uitgevraagd (dit kunnen dus meerdere posities zijn).
– In de uitvraag worden generieke werkzaamheden benoemd. De exacte inhoud van de werkzaamheden is pas kort voor de uitvraag bekend en kan zelfs gedurende het traject nog aangescherpt worden; daar moeten kandidaten op kunnen inspelen; De opdrachtcriteria (beoordeling) zijn vooraf wel per uitvraag bekend en kunnen tussentijds niet worden gewijzigd.
– De exacte locaties zijn vooraf niet bekend. De kandidaat dient landelijk beschikbaar te zijn. De exacte locaties zullen naderhand bekend worden gemaakt. Hier kan verder niet in gestuurd worden door de aanbiedende partij (leverancier/ZZP’er)
– Het aantal uren kan liggen in een range van 24-36 uur per week Dit wordt pas bepaald door het Project na of tijdens aanname van een opdracht. Hier kan dus door de aanbiedende partij (leverancier/ZZP’er) niet in gestuurd worden.
– De startdatum van de opdracht is vooraf niet bekend. Dit zal naderhand worden bepaald. Wederom kan ook hier op voorhand niet worden gestuurd.

Opdrachtomschrijving

De Nederlandse infrastructuur verandert continu. Voor de realisatie, de exploitatie, het beheer en het onderhoud ervan moet Rijkswaterstaat haar budgetten efficiënt en verantwoord inzetten. Als Senior Contractadviseur geef jij sturing aan inkopen en contracten en leid je onze projecten in goede banen.

Jij richt je op de contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering van projecten met een gemiddeld politiek-bestuurlijk en technisch-veiligheidskritisch risico. Ook voer je (verplichte) meerwaarde-, systeem-, proces- en producttoetsen en marktscans uit. Je stemt lopende zaken regelmatig af met de contractmanager en zorgt voor overeenstemming over de contractinhoud.

Je ziet erop toe dat (best value) contracten voldoen aan de geldende inkoopstrategieën, kaders, richtlijnen en randvoorwaarden. Risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen hier tijdig over. Tijdens de uitvoering adviseer je over systeem-, proces- en producttoetsen en houd je de aspecten tijd, geld, kwaliteit en risico scherp in de gaten. Als het nodig is spreek je opdrachtnemers van uitbestedingscontracten aan op het niet nakomen van afspraken en zorg je voor advisering met betrekking tot de besluitvorming rondom contractwijzigingen en claims.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van prestatieverklaringen voor termijnbetalingen en indexering.

Namens jouw opdrachtgever fungeer jij als aanspreekpunt voor betrokkenen. Ook treed je voor collega-adviseurs inkoop en contracten op als coach en inhoudelijke vraagbaak. Je zet de beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in. Hiervoor zoek je afstemming met jouw projectteam en stakeholders. Je zorgt voor optimale kennisuitwisseling, stuurt op kwaliteitsborging en de toepassing van de PDCA-cyclus en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten Rijkswaterstaat. Ook zorg je voor verbeteringen in het inkoop- en contractmanagementproces.

  • Landelijk
  • HBO niveau
  • 24 - 36 uur per week