Flexwerk en in dienstverband
Voor werkgevers én werknemers
Onbezorgd ondernemen
Persoonlijke aanpak

1. Definitie
discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van
Pronkert

 • De medewerkers van Pronkert wijzen iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goed, functie gerelateerde, reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

  In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

  Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

 • Pronkert tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de
medewerkers

 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij onze HR specialisten.
 • Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij onze HR specialisten. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

4. Verantwoordelijkheden van
werkgever

Pronkert is verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

  geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze door een duidelijk statement op onze website, het interne begeleidingstraject voor nieuwe medewerkers en klankbordgesprekken die plaatsvinden met medewerkers.

  goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd door interne klankbordgesprekken.

  voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door het interne begeleidingstraject voor nieuwe medewerkers en interne klankbordgesprekken.

De Rode Loper
Service

Onze professionals
staan voor je klaar!

We vertellen je graag meer en luisteren natuurlijk goed naar jouw wensen. Zo leren we onze opdrachtgevers van binnenuit kennen, om altijd de ideale kandidaat voor te stellen.

Bel ons op telefoonnummer 085 130 25 77 Bel nu
Stuur ons een e-mail naar info@pronkert.nl Mail nu
Mis niets meer Volg het laatste nieuws Nieuws